LIESEK http://liesek.eu.sk XML graphical interface for liesek.eu.sk http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/130937425843.gif http://liesek.eu.sk LIESEK Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu http://www.liesek.eu.sk/509/c/152370/na-bicykli-za-kulturnym-a-prirodnym-dedicstvom-pohranicneho-regiónu.html<p style="text-align: center;"><strong>Obec Liesek z&iacute;skala finančn&eacute; prostriedky na realiz&aacute;ciu projektu </strong><br /><strong>&bdquo;Na bicykli za kult&uacute;rnym a pr&iacute;rodn&yacute;m dedičstvom pohraničn&eacute;ho regi&oacute;nu&ldquo;</strong></p> <p>&nbsp;</p> Mon, 24 Jul 2017 00:00:00 GMT Púť do Francúzska 2017 http://www.liesek.eu.sk//g/152367/put-do-francuzska-2017.html <p style="text-align: justify;">Aj v tomto roku sa veriaci farnosti z&uacute;častnili p&uacute;te po v&yacute;znamn&yacute;ch p&uacute;tnych miestach stredn&eacute;ho Franc&uacute;zska. <br />Nav&scaron;t&iacute;vili sme:<br /><br />PAR&Iacute;Ž<br />Sacre Coeur (foto č. 1 - 4)<br />Notre Dame (foto č. 5 - 7)<br />Sainte Chapelle (foto č. 8 - 9)<br />Katar&iacute;na Laboure (foto č. 10 - 11)<br />Vincent de Paul (foto č. 12 - 15)<br />Eiffelov&aacute; veža (foto č. 16 - 18)<br /><br />LISIEUX<br />Sv. Ter&eacute;zia (foto č. 19 - 25)<br /><br />Mont Saint Michel (foto č. 26 - 30)<br /><br />TOURS<br />Sv. Martin (foto č. 31 - 36)<br /><br />NEVERS<br />Sv. Bernadeta (foto č. 37 - 40)<br /><br />PARAY LE MONIAL<br />Sv. Margita Alacoquo (foto č. 41 - 45)<br /><br />CLUNY (foto č. 46 - 50)<br /><br />ARS<br />Sv. J&aacute;n Vianney (foto č. 51 - 55)<br /><br />LYON<br />Katedr&aacute;la sv. J&aacute;na Krstiteľa (foto č. 56 - 60)<br />Bazilika Panny M&aacute;rie (foto 61 - 66)<br /><br /></p> Thu, 20 Jul 2017 00:00:00 GMT http://www.liesek.eu.sk//g/152360/.html Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 GMT Podpísane partnerskej zmluvy http://www.liesek.eu.sk/509/c/152359/podpisane-partnerskej-zmluvy.html<p style="text-align: justify;">Obec Liesek spolu so &scaron;tyrmi partnermi zo slovenskej strany (Obcami Hladovka, Such&aacute; Hora, Mesto Trsten&aacute; a R&iacute;mskokatol&iacute;cka cirkev, farnosť Trsten&aacute;), &scaron;tyrmi partnermi z poľskej strany Gminami Czarny Dunajec, Mesto Zakopane, Poronin a Kościelisko) a ved&uacute;cim partnerom &ndash; Mestom Doln&yacute; Kub&iacute;n podp&iacute;sali partnersk&uacute; zmluvu dňa 22.03.2017 na Mestskom &uacute;rade v Dolnom Kub&iacute;ne. T&yacute;mto aktom sa otvoril projekt s n&aacute;zvom &bdquo;Na bicykli za kult&uacute;rnym a pr&iacute;rodn&yacute;m dedičstvom pohraničn&eacute;ho regi&oacute;nu&ldquo; v r&aacute;mci Programu cezhraničnej spolupr&aacute;ce Interreg V &ndash; A Poľsko &ndash; Slovensko 2014 &ndash; 2020.</p> Wed, 19 Jul 2017 00:00:00 GMT Výzva na predloženie cenovej ponuky http://www.liesek.eu.sk/5426/s/152358/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/150044987462.docx Voľby do orgánom samosprávnych krajov http://www.liesek.eu.sk/509/c/152313/volby-do-organom-samospravnych-krajov.html<p style="text-align: center;"><strong>Inform&aacute;cie pre voliča</strong></p> <p style="text-align: center;"><br />I<br />D&aacute;tum a čas konania volieb</p> <p style="text-align: justify;">Voľby do org&aacute;nov samospr&aacute;vnych krajov sa konaj&uacute; v sobotu <strong>4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.</strong></p> <p style="text-align: center;">II<br />Pr&aacute;vo voliť</p> <p>Pr&aacute;vo voliť do org&aacute;nov samospr&aacute;vnych krajov m&aacute; občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktor&yacute;&nbsp; m&aacute; trval&yacute; pobyt v obci, ktor&aacute; patr&iacute; do &uacute;zemia samospr&aacute;vneho kraja, alebo m&aacute; trval&yacute; pobyt vo vojenskom obvode, ktor&yacute; patr&iacute; na &uacute;čely volieb do org&aacute;nov samospr&aacute;vneho kraja do jeho &uacute;zemia (ďalej len &bdquo;obyvateľ samospr&aacute;vneho kraja&ldquo;) a najnesk&ocirc;r v deň konania volieb dovŕ&scaron;i 18 rokov veku.<br />Prek&aacute;žkou pr&aacute;va voliť je<br />- z&aacute;konom ustanoven&eacute; obmedzenie osobnej slobody z d&ocirc;vodov ochrany verejn&eacute;ho zdravia,<br />- v&yacute;kon trestu odňatia slobody uložen&yacute; za sp&aacute;chanie obzvl&aacute;&scaron;ť z&aacute;važn&eacute;ho zločinu.<br /><br /></p> Fri, 07 Jul 2017 00:00:00 GMT Zbierka školských pomôcok http://www.liesek.eu.sk//g/152312/zbierka-skolskych-pomocok.html <p style="text-align: justify;">Zbierku &scaron;kolsk&yacute;ch pom&ocirc;cok realizuje SKCH v spolupr&aacute;ci z arcidiec&eacute;znymi a diec&eacute;znymi charitami, ktor&eacute; pon&uacute;kli priestory svojich zariaden&iacute; na vytvorenie zbern&yacute;ch miest. Z&aacute;roveň sa po skončen&iacute; zbierky bud&uacute; podieľať na distrib&uacute;cii pomoci. Darcovia sa m&ocirc;žu zapojiť darovan&iacute;m nov&yacute;ch i použit&yacute;ch, av&scaron;ak st&aacute;le funkčn&yacute;ch pier, zo&scaron;itov, prav&iacute;tok, fixiek, peračn&iacute;kov, ta&scaron;iek a in&yacute;ch vec&iacute;, ktor&eacute; m&ocirc;žu deti pri &scaron;t&uacute;diu v &scaron;kole využiť. Vyzbieran&eacute; predmety bud&uacute; rozdelen&eacute; do rod&iacute;n zo soci&aacute;lne slab&scaron;&iacute;ch pomerov a deťom z charitn&yacute;ch detsk&yacute;ch domovov.<br /><br />&Scaron;kolsk&eacute; pom&ocirc;cky m&ocirc;žete odovzdať aj na obecnom &uacute;rade, ktor&yacute; zabezpeč&iacute; ich doručenie SKCH.<br /><br /></p> Fri, 07 Jul 2017 00:00:00 GMT Zmluvy júl 2017 http://www.liesek.eu.sk/998/s/152277/zmluvy-jul-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/14993425834.pdf Zámer obce http://www.liesek.eu.sk/1956/c/152241/zamer-obce.html<p style="text-align: center;">OBEC LIESEK</p> <p style="text-align: justify;"><br />v zmysle &sect; 9a ods. 8 p&iacute;sm. e/ z&aacute;kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc&iacute; v znen&iacute; neskor&scaron;&iacute;ch zmien a doplnkov</p> <p style="text-align: center;"><strong>z v e r e j ň u j e</strong></p> <p style="text-align: justify;"><br />z&aacute;mer Obce Liesek previesť nehnuteľnosti - časti pozemkov z majetku obce z d&ocirc;vodu hodn&eacute;ho osobitn&eacute;ho zreteľa, o ktor&yacute;ch rozhodne obecn&eacute; zastupiteľstvo trojp&auml;tinovou v&auml;č&scaron;inou v&scaron;etk&yacute;ch poslancov.<br /><br /></p> Wed, 28 Jun 2017 00:00:00 GMT Púť do Ladcov a na Skalku pri Trenčíne http://www.liesek.eu.sk//g/152206/put-do-ladcov-a-na-skalku-pri-trencine.html <p style="text-align: justify;">Pri kr&aacute;snom počas&iacute; sme absolvovali p&uacute;ť na nov&eacute; p&uacute;tne miesto Božieho milosrdenstva v obci Ladce. Po pr&iacute;chode sme mali sv. om&scaron;u v novovybudovanom kostole Božieho milosrdenstva a po nej sme sa premiestnili pod horu Butkov na pobožnosť kr&iacute;žovej cesty, ktor&aacute; končila pri kaplnke Božieho milosrdenstva, ktor&aacute; je postaven&aacute; nad kameňolomom s kr&aacute;snym v&yacute;hľadom na Považie. Druh&aacute; na&scaron;a zast&aacute;vka bolo p&uacute;tne miesto Skalka pri Trenč&iacute;ne, kde žili pustovn&iacute;ci sv. Andrej-Svorad a Beňadik v 11. storoč&iacute;. Po prehliadke b&yacute;val&eacute;ho kl&aacute;&scaron;tora a jaskyne sme nav&scaron;t&iacute;vili aj hlavn&yacute; p&uacute;tny chr&aacute;m nitrianskej diec&eacute;zy, t&yacute;chto sv&auml;tcov na mieste, kde bol zavražden&yacute; sv. Beňadik.</p> Mon, 26 Jun 2017 00:00:00 GMT Biblická súťaž z Nového zákona 2017 http://www.liesek.eu.sk//g/152132/biblicka-sutaz-z-noveho-zakona-2017.html <p>Aj v tomto &scaron;kolskom roku s&uacute;ťažilo v troch kateg&oacute;ri&aacute;ch skoro 100 žiakov a &scaron;tudentov.</p> <p>V&yacute;sledky:<br />mlad&scaron;&iacute; žiaci 3. - 5. ročn&iacute;k<br />1. Rebeka Mot&yacute;ľ 233 bodov<br />2. Tamara Kukucov&aacute; 87 bodov<br />3. Martin Kalis 74 bodov<br />4. Veronika Gost&iacute;kov&aacute; 65 bodov<br />5. Tom&aacute;&scaron; Ondr&iacute;k 64 bodov<br />a ostatn&iacute;<br /><br />6. - 8. ročn&iacute;k<br />1. Vojtech Babinsk&yacute; 266 bodov<br />2. Gracjan Mot&yacute;ľ 244 bodov<br />3. Tobi&aacute;&scaron; Pardel 243 bodov<br />4. Timea Kubicov&aacute; 238 bodov<br />5. Sebasti&aacute;n Mot&yacute;ľ 207 bodov<br />a ostatn&iacute;<br /><br />star&scaron;ie ročn&iacute;ky<br />1. Filip M&auml;siar 263 bodov<br />2. Patrik Stas 245 bodov<br />3. Michaela Dopaterov&aacute; 206 bodov<br />4. Anna Paz&uacute;rikov&aacute; 163 bodov<br />5. Tom&aacute;&scaron; Stas 124 bodov<br />a ostatn&iacute;</p> Tue, 20 Jun 2017 00:00:00 GMT Božie Telo 2017 http://www.liesek.eu.sk//g/152131/bozie-telo-2017.html <p style="text-align: justify;">Buď vždy pozdraven&aacute;, čist&aacute; hostia, v ktorej je ukryt&eacute; tajomstvo Krista.<br />Ach, vitaj, m&ocirc;j Kriste, Boh neomyln&yacute;, srdce mi daj čist&eacute;, ducha posilni!<br /><br />Teba pozdravujem srdca z cel&eacute;ho, Boha, okrem teba, nem&aacute;m in&eacute;ho...<br />Ty si m&ocirc;j Boh prav&yacute;, ty si Spasiteľ, tys&acute; Kr&aacute;ľ v&scaron;etkej sl&aacute;vy a Vykupiteľ...<br /><br /></p> Tue, 20 Jun 2017 00:00:00 GMT Rok 2016 http://www.liesek.eu.sk/1705/s/152122/rok-2016.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/14979613609.pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky http://www.liesek.eu.sk/5426/s/152119/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149796082435.docx Deň rodiny 2017 http://www.liesek.eu.sk//g/152071/den-rodiny-2017.html <p>Členovia ZZP ZO Liesek sa z&uacute;častnili 11.06.2017 na akcii Dňa rodiny Liesek, kde pre občanov pripravovali občerstvenie. </p> Fri, 16 Jun 2017 00:00:00 GMT http://www.liesek.eu.sk//g/152050/.html Tue, 13 Jun 2017 00:00:00 GMT 1. sv. prijímanie 2017 http://www.liesek.eu.sk//g/151980/1-sv-prijimanie-2017.html <p style="text-align: center;">Ďakujem ti, Ježi&scaron; m&ocirc;j, za tento kr&aacute;sny čas,<br />keď k n&aacute;m v&scaron;etk&yacute;m prich&aacute;dza&scaron; a chce&scaron; obnoviť n&aacute;s.<br /><br />Ty s&aacute;m prich&aacute;dza&scaron;, ja ti srdce otvor&iacute;m,<br />vst&uacute;p a zostaň navždy v ňom,<br />s tebou nad zlom zv&iacute;ťaz&iacute;m.</p> Wed, 07 Jun 2017 00:00:00 GMT Výročná členská schôdza http://www.liesek.eu.sk//g/151685/vyrocna-clenska-schodza.html <p>V&yacute;ročn&aacute; člensk&aacute; sch&ocirc;dza sa konala 11.5.2017, zi&scaron;lo sa 62 členov&nbsp; a 10 host&iacute;.&nbsp; Do n&ocirc;ty hrala folkl&oacute;rna skupina Senkova z Podbiela. <br />Pl&aacute;novan&eacute; akcie na rok 2017:<br />&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;guľ&aacute;&scaron; v are&aacute;li klubu, <br />&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;k&uacute;panie v Oraviciach,<br />&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mikul&aacute;&scaron;ke posedenie v klube.<br />&nbsp;Srdečne poz&yacute;vame v&scaron;etk&yacute;ch členov na pripravovan&eacute; akcie. <br /><br /></p> Thu, 01 Jun 2017 00:00:00 GMT Zmluvy jún 2017 http://www.liesek.eu.sk/998/s/151684/-zmluvy-jun-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149630445212.pdf Púť na Spiš http://www.liesek.eu.sk//g/151626/put-na-spis.html <p style="text-align: justify;">V jubilejnom roku sv. Martina, patr&oacute;na diec&eacute;zy vy&scaron;e 60 veriacich sa z&uacute;častnilo dekanskej p&uacute;te do n&aacute;&scaron;ho katedr&aacute;lneho chr&aacute;mu sv. Martina.&nbsp;Najprv sme nav&scaron;t&iacute;vili cintor&iacute;n, kde je pochovan&yacute; biskup Mons. Franti&scaron;ek Tondra a mnoh&iacute; kňazi. Sl&aacute;vnostn&uacute; sv. om&scaron;u sl&uacute;žil Mons. Anton Tyrol, gen.&nbsp;vik&aacute;r. Po sv. om&scaron;i bola prehliadka biskupsk&eacute;ho &uacute;radu. Potom sme nav&scaron;t&iacute;vili kostol z 13. storočia so vz&aacute;cnymi freskami v Žehre a nakoniec&nbsp;vz&aacute;cny kostol z 15. - 16. storočia v Spi&scaron;skej Sobote so vz&aacute;cnymi olt&aacute;rmi od Majstra Pavla z Levoče.</p> Thu, 25 May 2017 00:00:00 GMT Výlet do Bratislavy http://www.liesek.eu.sk//g/151568/vylet-do-bratislavy.html <p style="text-align: justify;">Druh&yacute; oddiel skautov sa rozhodol spozn&aacute;vať nov&yacute;ch skautov a aj nov&eacute; časti Slovenska a tak sa vydal na v&yacute;let do Bratislavy. Cestovali od skor&eacute;ho r&aacute;na, aby sa doobeda dostali do hlavn&eacute;ho mesta. Po pr&iacute;chode si &scaron;li zložiť veci do skautskej klubovne a potom na prehliadku ZOO. Počas prehliadky mali aj s&uacute;ťaž, urobiť čo najorigin&aacute;lnej&scaron;iu selfie so zvieraťom. Po prezret&iacute; v&scaron;etk&yacute;ch zvierat a aj dinoparku sa vr&aacute;tili do klubovne a tam sa zahrali hry. Bolo tam aj futbalov&eacute; ihrisko, ktor&eacute; chlapci využili až k&yacute;m nepri&scaron;la tma. Večer bolo kr&aacute;tke zamyslenie a spoločn&eacute; pomodlenie sa. V nedeľu sa r&aacute;no z&uacute;častnili na sv. om&scaron;i, potom sa upratala klubovňa a &scaron;lo sa nasp&auml;ť domov vlakom. </p> Tue, 23 May 2017 00:00:00 GMT Sv. Juraj http://www.liesek.eu.sk//g/151567/sv-juraj.html <p style="text-align: justify;">24. Apr&iacute;l je v&yacute;znamn&yacute;m sviatkom pre skautov, pretože v tento deň si pripom&iacute;name sviatok n&aacute;&scaron;ho patr&oacute;na sv. Juraja. Bol to mučen&iacute;k, ktor&yacute; nev&aacute;hal za svoju vieru položiť život. <br />Na&scaron;a tohtoročn&aacute; oslava sv. Juraja začala poobedn&yacute;m programom v nedeľu a vyvrcholila sv. om&scaron;ou v pondelok. Počas programu sa skauti preniesli do doby keď e&scaron;te existovali rytieri a ako aj Juraj z&aacute;pasil s drakom, tak aj oni medzi sebou z&aacute;pasili ako t&yacute;mi v r&ocirc;znych discipl&iacute;nach. Na konci mali star&scaron;ie vĺčat&aacute; ofici&aacute;lny prechod do druh&eacute;ho oddielu, a tak boli priv&iacute;tan&iacute; ostatn&yacute;mi skautmi a aj on sami sa nimi stali.<br /><br /></p> Tue, 23 May 2017 00:00:00 GMT Rozprávkový deň a Bomba v dedine http://www.liesek.eu.sk//g/151566/rozpravkovy-den-a-bomba-v-dedine.html <p style="text-align: justify;">V nedeľn&eacute; popoludnie sa konali oddielovky pre skautov s n&aacute;zvom "Bomba v dedine" a pre vĺčat&aacute; bol pripraven&yacute; rozpr&aacute;vkov&yacute; deň.&nbsp; Zatiaľ čo skauti museli hľadať bomby, ktor&eacute; boli rozmiestnen&eacute; po celej obci a &uacute;spe&scaron;ne ich zne&scaron;kodniť, vĺčat&aacute; zachraňovali &Scaron;moulinku, ktor&uacute; uniesol zl&yacute; Gargamel. Skautom sa ich &uacute;loha podarila, ba dokonca e&scaron;te chytili aj p&aacute;chateľa. Vĺčat&aacute; tiež boli &uacute;spe&scaron;n&eacute; a &scaron;molkom vr&aacute;tili ich &Scaron;moulinku. Tieto akcie boli zameran&eacute; na medzi-družinov&eacute; vzťahy, pretože skauting nie je len o družinovk&aacute;ch a t&aacute;bore.</p> Tue, 23 May 2017 00:00:00 GMT Všeobecne záväzné nariadenia 2017 http://www.liesek.eu.sk/469/s/151514/vseobecne-zavazne-nariadenia-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149381207439.pdf Svätomartinský relikviár http://www.liesek.eu.sk//g/151443/svatomartinsky-relikviar.html <p style="text-align: justify;">V tomto jubilejnom roku sv. Martina na&scaron;a farnosť priv&iacute;tala relikvi&aacute;r, v ktorom sa nach&aacute;dzali relikvie sv. Martina, sv. Pia V., sv. Valent&iacute;na a&nbsp;relikvie bl. Zdenky Schelingovej. Pri večernej sv. om&scaron;i, na ktorej sa z&uacute;častnilo veľk&eacute; množstvo veriacich sme si preč&iacute;tali niektor&eacute;&nbsp;v&yacute;znamn&eacute; udalosti zo života sv. Martina a takto sa pripravovali aj na dekansk&uacute; p&uacute;ť na Spi&scaron;sk&uacute; Kapitulu.</p> <p style="text-align: justify;">Sv. Martin, patr&oacute;n na&scaron;ej diec&eacute;zy,&nbsp;oroduj za n&aacute;s!</p> Tue, 09 May 2017 00:00:00 GMT Miništrantský turnaj http://www.liesek.eu.sk//g/151442/ministrantsky-turnaj.html <p style="text-align: justify;">Tento rok futbalov&yacute; turnaj mini&scaron;trantov usporiadala farnosť Zuberec. Z dekan&aacute;tu bolo prihl&aacute;sen&yacute;ch 6 mužstiev. Na&scaron;i mini&scaron;tranti prehrali až vo fin&aacute;le a skončili na druhom mieste. Reprezentovali n&aacute;s: Vladim&iacute;r &Scaron;in&aacute;l, Gracjan Mot&yacute;ľ, Timotej a Mari&aacute;n Stas a Igor a Ladislav G&aacute;bor.</p> <p style="text-align: justify;">V&yacute;sledka z&aacute;pasov:<br />Liesek - Or.B.Potok 2:1<br />Liesek - Zuberec B 5:2</p> <p style="text-align: justify;">Semifin&aacute;le:<br />Liesek - Such&aacute; Hora 3:2.</p> <p style="text-align: justify;">Fin&aacute;le:<br />Liesek - Zuberec A 5:10</p> <p style="text-align: justify;">V&scaron;etky z&aacute;pasy okrem fin&aacute;le sa hrali v telocvični a fin&aacute;lov&yacute; z&aacute;pas na multifunkčnom ihrisku.</p> Tue, 09 May 2017 00:00:00 GMT Biblická olympiáda 2017 http://www.liesek.eu.sk//g/151441/biblicka-olympiada-2017.html <p style="text-align: justify;">Aj v tomto roku na&scaron;i žiaci aj stredo&scaron;kol&aacute;čky zv&iacute;ťazili v dekansk&yacute;ch kol&aacute;ch a post&uacute;pili na diec&eacute;zne kolo.&nbsp;Tak ako vlani aj tento rok skončili na treťom mieste. Z&aacute;kladn&uacute; &scaron;kolu reprezentovali: Patrik Stas, Filip M&auml;siar, Gracjan Mot&yacute;ľ.&nbsp;Za gymn&aacute;zium v Trstenej s&uacute;ťažili: Petra Baň&aacute;kov&aacute;, Katar&iacute;na Gasperov&aacute;.<br />Srdečne blahožel&aacute;me!</p> Tue, 09 May 2017 00:00:00 GMT Zmluvy máj 2017 http://www.liesek.eu.sk/998/s/151435/zmluvy-maj-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149381678472.pdf Stavanie mája http://www.liesek.eu.sk//g/151434/stavanie-maja.html Wed, 03 May 2017 00:00:00 GMT Veľká noc 2017 http://www.liesek.eu.sk//g/151299/velka-noc-2017.html <p style="text-align: center;">Vstal sl&aacute;vne z hrobu Kristus P&aacute;n:<br />z temn&ocirc;t sa v&iacute;ťaz vyn&aacute;ra,<br />do okov zavrel vl&aacute;dcu tmy<br />a br&aacute;ny neba otv&aacute;ra.<br /><br />Ježi&scaron;u, ty buď naveky<br />n&aacute;m veľkonočnou radosťou,<br />pridruž n&aacute;s k svojmu v&iacute;ťazstvu<br />znovuzroden&yacute;ch milosťou.<br /><br /></p> Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 GMT