LIESEK http://liesek.eu.sk XML graphical interface for liesek.eu.sk http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/130937425843.gif http://liesek.eu.sk LIESEK Stavanie mája http://www.liesek.eu.sk//g/151336/stavanie-maja.html Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 GMT Veľká noc 2017 http://www.liesek.eu.sk//g/151299/velka-noc-2017.html <p style="text-align: center;">Vstal sl&aacute;vne z hrobu Kristus P&aacute;n:<br />z temn&ocirc;t sa v&iacute;ťaz vyn&aacute;ra,<br />do okov zavrel vl&aacute;dcu tmy<br />a br&aacute;ny neba otv&aacute;ra.<br /><br />Ježi&scaron;u, ty buď naveky<br />n&aacute;m veľkonočnou radosťou,<br />pridruž n&aacute;s k svojmu v&iacute;ťazstvu<br />znovuzroden&yacute;ch milosťou.<br /><br /></p> Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 GMT Výsledok rozboru vody http://www.liesek.eu.sk//g/151298/vysledok-rozboru-vody.html <h3 style="text-align: justify;">V&yacute;sledok rozboru vody z prameňa pri kaplnke:<br /><br /><em>"Dodan&aacute; vzorka vo vy&scaron;etren&yacute;ch ukazovateľoch je v s&uacute;lade s požiadavkami Nariadenia vl&aacute;dy SR č. 496/2010, ktor&yacute;m&nbsp; sa men&iacute; a dopĺňa Nariadenie vl&aacute;dy SR č.354/2006 Z.z., ktor&yacute;m sa ustanovuj&uacute; požiadavky na vodu určen&uacute; na ľudsk&uacute; spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudsk&uacute; spotrebu."</em><br /><br />V&yacute;sledok je pote&scaron;uj&uacute;ci, no je potrebn&eacute; d&aacute;vať pozor na hraničn&eacute; hodnoty dusičnanov. Pros&iacute;me majiteľov pozemkov v okol&iacute; prameňa, aby zv&aacute;žili uskladňovanie ma&scaron;taľn&eacute;ho hnoja na jednom mieste, nakoľko pri dažďoch prenikaj&uacute; dusičnany do p&ocirc;dy. Ma&scaron;taľn&yacute; hnoj by bolo vhodn&eacute; umiestňovať na vzdialenej&scaron;ie miesta od prameňa.<br /><br /></h3> Thu, 20 Apr 2017 00:00:00 GMT Rekonštrukcia miestnych komunikácií http://www.liesek.eu.sk/5469/s/151023/rekonstrukcia-miestnych-komunikacii.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149207632683.pdf Zber papiera http://www.liesek.eu.sk//g/151022/zber-papiera.html Thu, 13 Apr 2017 00:00:00 GMT Súhrnné správy 2015 http://www.liesek.eu.sk/2859/s/150801/suhrnne-spravy-2015.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149189057398.pdf Štatistické zisťovanie http://www.liesek.eu.sk/509/s/150790/statisticke-zistovanie.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149181114976.pdf Súhrnné správy 2017 http://www.liesek.eu.sk/2859/s/150787/suhrnne-spravy-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149181056926.pdf Zmluvy apríl 2017 http://www.liesek.eu.sk/998/s/150725/zmluvy-april-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149146406677.pdf Návrh VZN http://www.liesek.eu.sk/509/s/150720/navrh-vzn.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149139530247.pdf Zmluvy marec 2017 http://www.liesek.eu.sk/998/s/150551/zmluvy-marec-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/148914386349.pdf Kúpanie v Oraviciach http://www.liesek.eu.sk//g/150528/kupanie-v-oraviciach.html <p>38 členov ZZPO ZO Liesek sa boli dňa 27.02.2017 k&uacute;pať v Meander parku v Oraviciach.</p> <p>Ďakujeme za &uacute;časť a te&scaron;&iacute;me sa na ďal&scaron;ie stretnutie</p> Fri, 03 Mar 2017 00:00:00 GMT Zápisnice 2017 http://www.liesek.eu.sk/490/s/150434/zapisnice-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/14893831491.pdf Uznesenia 2017 http://www.liesek.eu.sk/490/s/150433/uznesenia-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/148938312672.pdf Pozvánky 2017 http://www.liesek.eu.sk/490/s/150432/pozvanky-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/148733863691.pdf Postup pri výskyte a podozrení na výskyt aviárnej influenzy http://www.liesek.eu.sk//g/150423/postup-pri-vyskyte-a-podozreni-na-vyskyt-aviarnej-influenzy.html Fri, 17 Feb 2017 00:00:00 GMT Skautský ples http://www.liesek.eu.sk//g/150420/skautsky-ples.html <p style="text-align: justify;">Tret&iacute; ročn&iacute;k plesu Orechov sa niesol v duchu RETRO DISCO, kedy sme sa spoločne preniesli do mladosti na&scaron;ich rodičov, do zlat&yacute;ch 70. &ndash; 80. rokov. Z&aacute;bavu, priateľstv&aacute;, zn&aacute;mosti, tanec, radosť, svalovicu a taktiež otlaky zahŕňa každ&yacute; dobr&yacute; ples. Po na&scaron;om retro plese v n&aacute;s zostala neskutočn&aacute; atmosf&eacute;ra, ktor&aacute; je nielen spomienkou na roky na&scaron;ich rodičov, ale taktiež motiv&aacute;ciou do ďal&scaron;ieho ročn&iacute;ka. Pre rodičov ale aj skautov Hornej Oravy bol pripraven&yacute; z&aacute;bavn&yacute; aj tanečn&yacute; program. Taktiež nesmelo ch&yacute;bať vtipn&eacute; vysielanie skautskej telev&iacute;zie Skaut TV.<br />Tento ples sa nezaobi&scaron;iel ani bez tomboly, z ktorej v&yacute;ťažok poputuje pre adoptovan&eacute; dieťa Mukamana Alphosine z Rwandy. Vďaka projektu Adopcia srdca, mu tieto peniaz pom&ocirc;žu so &scaron;t&uacute;diom a n&aacute;s te&scaron;&iacute;, že m&ocirc;žeme aj takto pom&aacute;hať in&yacute;m ľuďom. <br />Poďakovanie patr&iacute; v&scaron;etk&yacute;m na&scaron;im sponzorom za tomboly a obci Liesek za poskytnutie priestorov. Vďaka patr&iacute; aj v&scaron;etk&yacute;m z&uacute;častnen&yacute;m</p> Thu, 16 Feb 2017 00:00:00 GMT Skautská kapustnica http://www.liesek.eu.sk//g/150404/skautska-kapustnica.html <p style="text-align: justify;">Predvianočn&yacute; čas&nbsp; sme spolu str&aacute;vili na na&scaron;ej skautskej kapustnici. Tento rok ju varili radcovia z&nbsp; 2. oddielu skautov Ke&scaron;u. Na začiatku n&aacute;s milo prekvapila družina Včielok, pod veden&iacute;m Katky a Eug&eacute;nie, ktor&aacute; si pre n&aacute;s pripravila kr&aacute;tky tanček na spestrenie t&yacute;chto spoločn&yacute;ch chv&iacute;ľ. Po chutnej kapustnici a pripomenut&iacute; si niektor&yacute;ch zvykov, ako napr&iacute;klad obl&aacute;tky s medom, zdobenie stromčeka bol pripraven&yacute; aj kr&aacute;tky program s hrami a tvoriv&yacute; k&uacute;tik pre na&scaron;ich najmen&scaron;&iacute;ch. Nezabudli sme ani na každoročn&eacute; obdarov&aacute;vanie sa darčekmi. Najv&auml;č&scaron;&iacute; a najprekvapuj&uacute;cej&scaron;&iacute; darček dostala na&scaron;a zborov&aacute; vodkyňa Veverička, ktorej&nbsp; bolo udelen&eacute; ocenenie Služba skautingu. Taktiež nech&yacute;bala ani fotostena, kde sa mohli družiny spolu odfotiť.</p> Thu, 16 Feb 2017 00:00:00 GMT Páračky http://www.liesek.eu.sk//g/150403/paracky.html <p>Z t&yacute;ždenn&iacute;ka MY ORAVSK&Eacute; NOVINY</p> <p><strong>Tradičn&eacute; obecn&eacute; p&aacute;račky boi vesel&eacute;</strong></p> <p><em>V dedine pop&aacute;rali perie zo &scaron;estn&aacute;stich hus&iacute;.</em></p> <p style="text-align: justify;">LIESEK. Združenie zdravotne postihnut&yacute;ch Oravy m&aacute; za sebou ďal&scaron;iu &uacute;spe&scaron;n&uacute; akciu. Tentokr&aacute;t sa zi&scaron;li vo svojom klube pri per&iacute;. Dvadsaťp&auml;ť ľud&iacute; pri dlh&yacute;ch stoloch rozveseľovali nielen historky a klebietky, ale k spevu pri&scaron;iel vyl&uacute;diť t&oacute;ny aj harmonik&aacute;r Jozef Kubas. Ako to už b&yacute;va zvykom, nech&yacute;bali ani dobr&eacute; a chutn&eacute; &scaron;iky a čaj s rumom.</p> Thu, 16 Feb 2017 00:00:00 GMT Zmluvy február 2017 http://www.liesek.eu.sk/998/s/150378/zmluvy-februar-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/148672937931.pdf Faktúry 2017 http://www.liesek.eu.sk/999/s/150355/faktury-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/148638981561.pdf Objednávky 2017 http://www.liesek.eu.sk/1000/s/150354/objednavky-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/148638956479.pdf Januárová pobožnosť http://www.liesek.eu.sk//g/150313/januarova-poboznost.html <p style="text-align: justify;">Kr&aacute;snu janu&aacute;rov&uacute; nedeľu sme využili na pobožnosť sv. ruženca k Sedembolestnej Panne M&aacute;rii. Začali sme pri kaplnke Dobr&eacute;ho Pastiera a posledn&eacute; tajomstvo sv. ruženca pri kr&iacute;ži, pri ktorom sa nach&aacute;dza kr&iacute;žov&aacute; cesta Bolestnej Matky.</p> Mon, 30 Jan 2017 00:00:00 GMT Novoročná lyžovačka http://www.liesek.eu.sk//g/150312/novorocna-lyzovacka.html Mon, 30 Jan 2017 00:00:00 GMT Jasličková pobožnosť http://www.liesek.eu.sk//g/150311/jaslickova-poboznost.html <p style="text-align: justify;">Azda si ani nevieme predstaviť vianoce bez jasličkovej pobožnosti. Aj tento rok vy&scaron;e 80 &uacute;činkuj&uacute;cich spr&iacute;jemnilo svojim vyst&uacute;pen&iacute;m sviatok P&aacute;novho pr&iacute;chodu na zem.</p> <p style="text-align: center;">Betlehem mesto n&aacute;deje, tu na&scaron;a radosť zazneje.<br />P&aacute;n n&aacute;s tu pri&scaron;iel vyk&uacute;piť, a v&scaron;etk&yacute;m nebo zat&uacute;žiť.<br />Pozdravujem ťa jaskyňa, tu sa t&aacute; radosť zač&iacute;na,<br />tu v tomto k&uacute;te chudobnom, stala sa na&scaron;a n&aacute;dej snom.<br />Tu lež&iacute; Dieťa na slame, jemu sa v&scaron;etci klaniame,<br />On je t&aacute; n&aacute;dej, na&scaron;a slasť, tu bude na&scaron;ej du&scaron;e vlasť.</p> Mon, 30 Jan 2017 00:00:00 GMT Rozpočet obce na rok 2017 http://www.liesek.eu.sk/517/s/150274/rozpocet-obce-na-rok-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149001745451.xls http://www.liesek.eu.sk//g/150273/.html Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 GMT Objednávky 2016 http://www.liesek.eu.sk/1000/s/150237/objednavky-2016.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/148423098066.pdf Zmluvy január 2017 http://www.liesek.eu.sk/998/s/150215/zmluvy-januar-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/148396495083.pdf Mikulášske posedenie http://www.liesek.eu.sk//g/150131/mikulasske-posedenie.html <p style="text-align: justify;">Dňa 6. decembra 2016 sa uskutočnilo mikul&aacute;&scaron;ske posedenie, ktor&eacute;ho sa z&uacute;častnilo 65 členov.</p> <p style="text-align: justify;">Touto cestou sa chceme poďakovať Urb&aacute;ru Liesek za pr&iacute;spevok na posedenie, tiež R&oacute;bertovi Vavrekovi a Jozefovi Kormanovi.</p> Thu, 22 Dec 2016 00:00:00 GMT