LIESEK http://liesek.eu.sk XML graphical interface for liesek.eu.sk http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/130937425843.gif http://liesek.eu.sk LIESEK Stavebné úpravy pre ZŠ Liesek http://www.liesek.eu.sk/5524/s/155411/stavebne-upravy-pre-zs-liesek.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/157968077744.pdf Zámer obce http://www.liesek.eu.sk/1956/c/155371/zamer-obce.html<p style="text-align: center;">OBEC LIESEK<br /><br /><br />v zmysle &sect; 9a ods. 8 p&iacute;sm. e/ z&aacute;kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc&iacute; v znen&iacute; neskor&scaron;&iacute;ch zmien a doplnkov<br /><br />z v e r e j ň u j e<br /><br /><br />z&aacute;mer Obce Liesek previesť nehnuteľnosti - časti pozemkov z majetku obce z d&ocirc;vodu hodn&eacute;ho osobitn&eacute;ho zreteľa, o ktor&yacute;ch rozhodne obecn&eacute; zastupiteľstvo trojp&auml;tinovou v&auml;č&scaron;inou v&scaron;etk&yacute;ch poslancov.<br /><br /></p> Mon, 24 Sep 2018 00:00:00 GMT Nová webová stránka obce http://www.liesek.eu.sk/509/c/155322/nova-webova-stranka-obce.html<p>Link na nov&uacute; webov&uacute; str&aacute;nku na&scaron;ej obce <a href="https://www.obecliesek.sk/">https://www.obecliesek.sk/</a></p> Thu, 16 May 2019 00:00:00 GMT Rok 2018 http://www.liesek.eu.sk/1705/s/155298/rok-2018.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/155775064186.pdf Oznámenie finančnej správy pre podnikateľské subjekty http://www.liesek.eu.sk/509/s/155258/oznamenie-financnej-spravy-pre-podnikatelske-subjekty.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/155714026253.pdf Máj 2019 http://www.liesek.eu.sk/998/s/155247/maj-2019.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/155688020668.pdf Veľká noc 2019 http://www.liesek.eu.sk//g/155196/velka-noc-2019.html <p style="text-align: justify;">V&scaron;emoh&uacute;ci a večn&yacute; Bože, ty si dal ľudstvu vzor pon&iacute;ženosti v Ježi&scaron;ovi Kristovi, na&scaron;om Spasiteľovi, keď sa z tvojej v&ocirc;le stal človekom a zomrel na kr&iacute;ži, l&aacute;skavo n&aacute;m pom&aacute;haj, aby sme nasledovali jeho pr&iacute;klad v utrpen&iacute; a tak mali &uacute;časť na jeho zmŕtvychvstan&iacute;.</p> Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy v Trstenej http://www.liesek.eu.sk/509/s/155192/vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-riaditela-zakladnej-umeleckej-skoly-v-trstenej.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/155610440489.pdf Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času v Trstenej http://www.liesek.eu.sk/509/s/155191/vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-riaditela-centra-volneho-casu-v-trstenej.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/155610434577.pdf Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava Trstená http://www.liesek.eu.sk/509/s/155190/vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-riaditela-zakladnej-skoly-pavla-orszagha-hviezdoslava-trstena.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/155610425175.pdf Biblická olympiáda 2019 http://www.liesek.eu.sk//g/155154/biblicka-olympiada-2019.html <p style="text-align: justify;">Veľk&yacute; &uacute;spech dosiahli na&scaron;i žiaci v biblickej olympi&aacute;de, v ktorej s&uacute;ťažilo&nbsp; 100 z&aacute;kladn&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l v spi&scaron;skej diec&eacute;ze. Najprv vyhrali dekansk&eacute; kolo a post&uacute;pili na celodiec&eacute;zne kolo, ktor&eacute; sa konalo v Spi&scaron;skej Kapitule dňa 9. 4. 2019, do ktor&eacute;ho post&uacute;pili v&iacute;ťaz&iacute; zo v&scaron;etk&yacute;ch dekan&aacute;tov (14 družstiev). Aj tu na&scaron;i žiaci preuk&aacute;zali veľk&eacute; vedomosti a zv&iacute;ťazili pred žiakmi z Lendaku a Z&aacute;zrivej. Zo 105 možn&yacute;ch bodov z&iacute;skali 96 bodov a post&uacute;pili na Slovensk&eacute; n&aacute;rodn&eacute; kolo, do ktor&eacute;ho post&uacute;pili v&scaron;etci v&iacute;ťaz&iacute; diec&eacute;z na Slovensku. S&uacute;ťaž sa uskutočn&iacute; v Žilinskej diec&eacute;ze od 14.-15. m&aacute;ja na Kysuciach v obci O&scaron;čadnica. Na&scaron;u farnosť a &scaron;kolu reprezentuj&uacute;: Gracjan Mot&yacute;ľ, Rebeka Mot&yacute;ľ a Timea Kubicov&aacute;. Srdečne blahožel&aacute;me!</p> Mon, 15 Apr 2019 00:00:00 GMT Apríl 2019 http://www.liesek.eu.sk/998/s/155114/april-2019.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/155411713645.pdf Skauting Liesek http://www.liesek.eu.sk/530/c/155110/skauting-liesek.html<p>Viac inform&aacute;ci&iacute; o 108. zbore Orie&scaron;ok m&ocirc;žete n&aacute;jsť na str&aacute;nke <a href="http://www.skautingliesek.sk/galeria/" target="_blank">http://www.skautingliesek.sk/galeria/</a></p> Wed, 27 Mar 2019 00:00:00 GMT Páranie peria 28.2.2019 http://www.liesek.eu.sk//g/155051/paranie-peria-2822019.html Tue, 12 Mar 2019 00:00:00 GMT Všeobecné záväzné nariadenia 2019 http://www.liesek.eu.sk/469/s/155040/vseobecne-zavazne-nariadenia-2019.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/15523737081.pdf Marec 2019 http://www.liesek.eu.sk/998/s/155032/marec-2019.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/155194377731.pdf Pohreb Mons. Štefana Komu http://www.liesek.eu.sk//g/155031/pohreb-mons-stefana-komu.html <p style="text-align: center;"><strong><em>"Pripadol mi diel v kraji prekr&aacute;snom: a je to pre mňa znamenit&eacute; dedičstvo." (Ž16, 6)</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">28. febru&aacute;ra 2019, zaopatren&yacute; sviatosťami odovzdal Stvoriteľovi svoju du&scaron;u Mons. &Scaron;tefan Koma v 90. roku života a 49. roku kňazstva. P&ocirc;sobil ako kapl&aacute;n v Bobrovci (1970-1971) a v N&aacute;mestove (1971-1974). V rokoch 1974 - 2006 p&ocirc;sobil ako spr&aacute;vca farnosti Liesek. Od 1.7.2006 bol na d&ocirc;chodku v Liesku. Dňa 22.10.2018 ho Sv&auml;t&yacute; Otec Franti&scaron;ek prijal medzi Kapl&aacute;nov Jeho Sv&auml;tosti.</p> <p><em><strong>Requiescat in pace!</strong></em></p> Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 GMT Úroveň triedenia komunálnych odpadov http://www.liesek.eu.sk/980/s/154938/uroven-triedenia-komunalnych-odpadov.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/155133760035.pdf Pobožnosť pri kaplnke sv. Huberta http://www.liesek.eu.sk//g/154908/poboznost-pri-kaplnke-sv-huberta.html <p style="text-align: justify;">Pri kr&aacute;snom zimnom počas&iacute; sa vy&scaron;e 50 veriacich z&uacute;častnilo pobožnosti pri kaplnke sv. Huberta v doline pod Skoru&scaron;inou.</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 18 Feb 2019 00:00:00 GMT Zápisnice 2019 http://www.liesek.eu.sk/5536/s/154875/zapisnice-2019.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/155004593410.pdf Objednávky 2019 http://www.liesek.eu.sk/1000/s/154874/objednavky-2019.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/155679634184.pdf Uznesenia 2019 http://www.liesek.eu.sk/5536/s/154869/uznesenia-2019.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/154961584879.pdf Voľby do Európskeho parlamentu http://www.liesek.eu.sk/5528/s/154868/volby-do-európskeho-parlamentu.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/15494599733.pdf Február 2019 http://www.liesek.eu.sk/998/s/154867/februar-2019.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/154902176651.pdf Pozvánky 2019 http://www.liesek.eu.sk/5536/s/154861/pozvanky-2019.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/154885313968.pdf Voľby prezidenta http://www.liesek.eu.sk/5528/s/154852/volby-prezidenta.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/155065031248.pdf Január 2019 http://www.liesek.eu.sk/998/s/154850/januar-2019.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/154746905530.pdf Prázdninová lyžovačka http://www.liesek.eu.sk//g/154848/prazdninova-lyzovacka.html <p style="text-align: justify;">Vy&scaron;e 50 lyžiarov v kr&aacute;snom počas&iacute; a pri množstve pr&iacute;rodn&eacute;ho snehu (ako m&aacute;lokedy) si už&iacute;valo lyžovačku vo Vitanovej.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 14 Jan 2019 00:00:00 GMT http://www.liesek.eu.sk//g/154846/.html Fri, 11 Jan 2019 00:00:00 GMT Faktúry 2019 http://www.liesek.eu.sk/999/s/154845/faktury-2019.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/15499605865.pdf