LIESEK http://liesek.eu.sk XML graphical interface for liesek.eu.sk http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/130937425843.gif http://liesek.eu.sk LIESEK Eko v Liesku http://www.liesek.eu.sk//g/151650/eko-v-liesku.html Tue, 30 May 2017 00:00:00 GMT Deň rodiny http://www.liesek.eu.sk//g/151630/den-rodiny.html Fri, 26 May 2017 00:00:00 GMT Púť na Spiš http://www.liesek.eu.sk//g/151626/put-na-spis.html <p style="text-align: justify;">V jubilejnom roku sv. Martina, patr&oacute;na diec&eacute;zy vy&scaron;e 60 veriacich sa z&uacute;častnilo dekanskej p&uacute;te do n&aacute;&scaron;ho katedr&aacute;lneho chr&aacute;mu sv. Martina.&nbsp;Najprv sme nav&scaron;t&iacute;vili cintor&iacute;n, kde je pochovan&yacute; biskup Mons. Franti&scaron;ek Tondra a mnoh&iacute; kňazi. Sl&aacute;vnostn&uacute; sv. om&scaron;u sl&uacute;žil Mons. Anton Tyrol, gen.&nbsp;vik&aacute;r. Po sv. om&scaron;i bola prehliadka biskupsk&eacute;ho &uacute;radu. Potom sme nav&scaron;t&iacute;vili kostol z 13. storočia so vz&aacute;cnymi freskami v Žehre a nakoniec&nbsp;vz&aacute;cny kostol z 15. - 16. storočia v Spi&scaron;skej Sobote so vz&aacute;cnymi olt&aacute;rmi od Majstra Pavla z Levoče.</p> Thu, 25 May 2017 00:00:00 GMT Oznámenie o prijatí finančnej pomoci http://www.liesek.eu.sk/509/s/151619/oznamenie-o-prijati-financnej-pomoci.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149571125649.pdf Výlet do Bratislavy http://www.liesek.eu.sk//g/151568/vylet-do-bratislavy.html <p style="text-align: justify;">Druh&yacute; oddiel skautov sa rozhodol spozn&aacute;vať nov&yacute;ch skautov a aj nov&eacute; časti Slovenska a tak sa vydal na v&yacute;let do Bratislavy. Cestovali od skor&eacute;ho r&aacute;na, aby sa doobeda dostali do hlavn&eacute;ho mesta. Po pr&iacute;chode si &scaron;li zložiť veci do skautskej klubovne a potom na prehliadku ZOO. Počas prehliadky mali aj s&uacute;ťaž, urobiť čo najorigin&aacute;lnej&scaron;iu selfie so zvieraťom. Po prezret&iacute; v&scaron;etk&yacute;ch zvierat a aj dinoparku sa vr&aacute;tili do klubovne a tam sa zahrali hry. Bolo tam aj futbalov&eacute; ihrisko, ktor&eacute; chlapci využili až k&yacute;m nepri&scaron;la tma. Večer bolo kr&aacute;tke zamyslenie a spoločn&eacute; pomodlenie sa. V nedeľu sa r&aacute;no z&uacute;častnili na sv. om&scaron;i, potom sa upratala klubovňa a &scaron;lo sa nasp&auml;ť domov vlakom. </p> Tue, 23 May 2017 00:00:00 GMT Sv. Juraj http://www.liesek.eu.sk//g/151567/sv-juraj.html <p style="text-align: justify;">24. Apr&iacute;l je v&yacute;znamn&yacute;m sviatkom pre skautov, pretože v tento deň si pripom&iacute;name sviatok n&aacute;&scaron;ho patr&oacute;na sv. Juraja. Bol to mučen&iacute;k, ktor&yacute; nev&aacute;hal za svoju vieru položiť život. <br />Na&scaron;a tohtoročn&aacute; oslava sv. Juraja začala poobedn&yacute;m programom v nedeľu a vyvrcholila sv. om&scaron;ou v pondelok. Počas programu sa skauti preniesli do doby keď e&scaron;te existovali rytieri a ako aj Juraj z&aacute;pasil s drakom, tak aj oni medzi sebou z&aacute;pasili ako t&yacute;mi v r&ocirc;znych discipl&iacute;nach. Na konci mali star&scaron;ie vĺčat&aacute; ofici&aacute;lny prechod do druh&eacute;ho oddielu, a tak boli priv&iacute;tan&iacute; ostatn&yacute;mi skautmi a aj on sami sa nimi stali.<br /><br /></p> Tue, 23 May 2017 00:00:00 GMT Rozprávkový deň a Bomba v dedine http://www.liesek.eu.sk//g/151566/rozpravkovy-den-a-bomba-v-dedine.html <p style="text-align: justify;">V nedeľn&eacute; popoludnie sa konali oddielovky pre skautov s n&aacute;zvom "Bomba v dedine" a pre vĺčat&aacute; bol pripraven&yacute; rozpr&aacute;vkov&yacute; deň.&nbsp; Zatiaľ čo skauti museli hľadať bomby, ktor&eacute; boli rozmiestnen&eacute; po celej obci a &uacute;spe&scaron;ne ich zne&scaron;kodniť, vĺčat&aacute; zachraňovali &Scaron;moulinku, ktor&uacute; uniesol zl&yacute; Gargamel. Skautom sa ich &uacute;loha podarila, ba dokonca e&scaron;te chytili aj p&aacute;chateľa. Vĺčat&aacute; tiež boli &uacute;spe&scaron;n&eacute; a &scaron;molkom vr&aacute;tili ich &Scaron;moulinku. Tieto akcie boli zameran&eacute; na medzi-družinov&eacute; vzťahy, pretože skauting nie je len o družinovk&aacute;ch a t&aacute;bore.</p> Tue, 23 May 2017 00:00:00 GMT Všeobecne záväzné nariadenia 2017 http://www.liesek.eu.sk/469/s/151514/vseobecne-zavazne-nariadenia-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149381207439.pdf Verejná vyhláška http://www.liesek.eu.sk/509/s/151471/verejna-vyhlaska-.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149450369884.pdf Svätomartinský relikviár http://www.liesek.eu.sk//g/151443/svatomartinsky-relikviar.html <p style="text-align: justify;">V tomto jubilejnom roku sv. Martina na&scaron;a farnosť priv&iacute;tala relikvi&aacute;r, v ktorom sa nach&aacute;dzali relikvie sv. Martina, sv. Pia V., sv. Valent&iacute;na a&nbsp;relikvie bl. Zdenky Schelingovej. Pri večernej sv. om&scaron;i, na ktorej sa z&uacute;častnilo veľk&eacute; množstvo veriacich sme si preč&iacute;tali niektor&eacute;&nbsp;v&yacute;znamn&eacute; udalosti zo života sv. Martina a takto sa pripravovali aj na dekansk&uacute; p&uacute;ť na Spi&scaron;sk&uacute; Kapitulu.</p> <p style="text-align: justify;">Sv. Martin, patr&oacute;n na&scaron;ej diec&eacute;zy,&nbsp;oroduj za n&aacute;s!</p> Tue, 09 May 2017 00:00:00 GMT Miništrantský turnaj http://www.liesek.eu.sk//g/151442/ministrantsky-turnaj.html <p style="text-align: justify;">Tento rok futbalov&yacute; turnaj mini&scaron;trantov usporiadala farnosť Zuberec. Z dekan&aacute;tu bolo prihl&aacute;sen&yacute;ch 6 mužstiev. Na&scaron;i mini&scaron;tranti prehrali až vo fin&aacute;le a skončili na druhom mieste. Reprezentovali n&aacute;s: Vladim&iacute;r &Scaron;in&aacute;l, Gracjan Mot&yacute;ľ, Timotej a Mari&aacute;n Stas a Igor a Ladislav G&aacute;bor.</p> <p style="text-align: justify;">V&yacute;sledka z&aacute;pasov:<br />Liesek - Or.B.Potok 2:1<br />Liesek - Zuberec B 5:2</p> <p style="text-align: justify;">Semifin&aacute;le:<br />Liesek - Such&aacute; Hora 3:2.</p> <p style="text-align: justify;">Fin&aacute;le:<br />Liesek - Zuberec A 5:10</p> <p style="text-align: justify;">V&scaron;etky z&aacute;pasy okrem fin&aacute;le sa hrali v telocvični a fin&aacute;lov&yacute; z&aacute;pas na multifunkčnom ihrisku.</p> Tue, 09 May 2017 00:00:00 GMT Biblická olympiáda 2017 http://www.liesek.eu.sk//g/151441/biblicka-olympiada-2017.html <p style="text-align: justify;">Aj v tomto roku na&scaron;i žiaci aj stredo&scaron;kol&aacute;čky zv&iacute;ťazili v dekansk&yacute;ch kol&aacute;ch a post&uacute;pili na diec&eacute;zne kolo.&nbsp;Tak ako vlani aj tento rok skončili na treťom mieste. Z&aacute;kladn&uacute; &scaron;kolu reprezentovali: Patrik Stas, Filip M&auml;siar, Gracjan Mot&yacute;ľ.&nbsp;Za gymn&aacute;zium v Trstenej s&uacute;ťažili: Petra Baň&aacute;kov&aacute;, Katar&iacute;na Gasperov&aacute;.<br />Srdečne blahožel&aacute;me!</p> Tue, 09 May 2017 00:00:00 GMT Zmluvy máj 2017 http://www.liesek.eu.sk/998/s/151435/zmluvy-maj-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149381678472.pdf Stavanie mája http://www.liesek.eu.sk//g/151434/stavanie-maja.html Wed, 03 May 2017 00:00:00 GMT Veľká noc 2017 http://www.liesek.eu.sk//g/151299/velka-noc-2017.html <p style="text-align: center;">Vstal sl&aacute;vne z hrobu Kristus P&aacute;n:<br />z temn&ocirc;t sa v&iacute;ťaz vyn&aacute;ra,<br />do okov zavrel vl&aacute;dcu tmy<br />a br&aacute;ny neba otv&aacute;ra.<br /><br />Ježi&scaron;u, ty buď naveky<br />n&aacute;m veľkonočnou radosťou,<br />pridruž n&aacute;s k svojmu v&iacute;ťazstvu<br />znovuzroden&yacute;ch milosťou.<br /><br /></p> Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 GMT Výsledok rozboru vody http://www.liesek.eu.sk//g/151298/vysledok-rozboru-vody.html <h3 style="text-align: justify;">V&yacute;sledok rozboru vody z prameňa pri kaplnke:<br /><br /><em>"Dodan&aacute; vzorka vo vy&scaron;etren&yacute;ch ukazovateľoch je v s&uacute;lade s požiadavkami Nariadenia vl&aacute;dy SR č. 496/2010, ktor&yacute;m&nbsp; sa men&iacute; a dopĺňa Nariadenie vl&aacute;dy SR č.354/2006 Z.z., ktor&yacute;m sa ustanovuj&uacute; požiadavky na vodu určen&uacute; na ľudsk&uacute; spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudsk&uacute; spotrebu."</em><br /><br />V&yacute;sledok je pote&scaron;uj&uacute;ci, no je potrebn&eacute; d&aacute;vať pozor na hraničn&eacute; hodnoty dusičnanov. Pros&iacute;me majiteľov pozemkov v okol&iacute; prameňa, aby zv&aacute;žili uskladňovanie ma&scaron;taľn&eacute;ho hnoja na jednom mieste, nakoľko pri dažďoch prenikaj&uacute; dusičnany do p&ocirc;dy. Ma&scaron;taľn&yacute; hnoj by bolo vhodn&eacute; umiestňovať na vzdialenej&scaron;ie miesta od prameňa.<br /><br /></h3> Thu, 20 Apr 2017 00:00:00 GMT Rekonštrukcia miestnych komunikácií http://www.liesek.eu.sk/5469/s/151023/rekonstrukcia-miestnych-komunikacii.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149207632683.pdf Zber papiera http://www.liesek.eu.sk//g/151022/zber-papiera.html Thu, 13 Apr 2017 00:00:00 GMT Súhrnné správy 2015 http://www.liesek.eu.sk/2859/s/150801/suhrnne-spravy-2015.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149189057398.pdf Štatistické zisťovanie http://www.liesek.eu.sk/509/s/150790/statisticke-zistovanie.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149181114976.pdf Súhrnné správy 2017 http://www.liesek.eu.sk/2859/s/150787/suhrnne-spravy-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149181056926.pdf Zmluvy apríl 2017 http://www.liesek.eu.sk/998/s/150725/zmluvy-april-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149146406677.pdf VZN http://www.liesek.eu.sk/509/s/150720/vzn.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/149554348763.pdf Zmluvy marec 2017 http://www.liesek.eu.sk/998/s/150551/zmluvy-marec-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/148914386349.pdf Kúpanie v Oraviciach http://www.liesek.eu.sk//g/150528/kupanie-v-oraviciach.html <p>38 členov ZZPO ZO Liesek sa boli dňa 27.02.2017 k&uacute;pať v Meander parku v Oraviciach.</p> <p>Ďakujeme za &uacute;časť a te&scaron;&iacute;me sa na ďal&scaron;ie stretnutie</p> Fri, 03 Mar 2017 00:00:00 GMT Zápisnice 2017 http://www.liesek.eu.sk/490/s/150434/zapisnice-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/14893831491.pdf Uznesenia 2017 http://www.liesek.eu.sk/490/s/150433/uznesenia-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/148938312672.pdf Pozvánky 2017 http://www.liesek.eu.sk/490/s/150432/pozvanky-2017.html http://www.dsolutions.sk/clever/uploads/11/148733863691.pdf Skautský ples http://www.liesek.eu.sk//g/150420/skautsky-ples.html <p style="text-align: justify;">Tret&iacute; ročn&iacute;k plesu Orechov sa niesol v duchu RETRO DISCO, kedy sme sa spoločne preniesli do mladosti na&scaron;ich rodičov, do zlat&yacute;ch 70. &ndash; 80. rokov. Z&aacute;bavu, priateľstv&aacute;, zn&aacute;mosti, tanec, radosť, svalovicu a taktiež otlaky zahŕňa každ&yacute; dobr&yacute; ples. Po na&scaron;om retro plese v n&aacute;s zostala neskutočn&aacute; atmosf&eacute;ra, ktor&aacute; je nielen spomienkou na roky na&scaron;ich rodičov, ale taktiež motiv&aacute;ciou do ďal&scaron;ieho ročn&iacute;ka. Pre rodičov ale aj skautov Hornej Oravy bol pripraven&yacute; z&aacute;bavn&yacute; aj tanečn&yacute; program. Taktiež nesmelo ch&yacute;bať vtipn&eacute; vysielanie skautskej telev&iacute;zie Skaut TV.<br />Tento ples sa nezaobi&scaron;iel ani bez tomboly, z ktorej v&yacute;ťažok poputuje pre adoptovan&eacute; dieťa Mukamana Alphosine z Rwandy. Vďaka projektu Adopcia srdca, mu tieto peniaz pom&ocirc;žu so &scaron;t&uacute;diom a n&aacute;s te&scaron;&iacute;, že m&ocirc;žeme aj takto pom&aacute;hať in&yacute;m ľuďom. <br />Poďakovanie patr&iacute; v&scaron;etk&yacute;m na&scaron;im sponzorom za tomboly a obci Liesek za poskytnutie priestorov. Vďaka patr&iacute; aj v&scaron;etk&yacute;m z&uacute;častnen&yacute;m</p> Thu, 16 Feb 2017 00:00:00 GMT Skautská kapustnica http://www.liesek.eu.sk//g/150404/skautska-kapustnica.html <p style="text-align: justify;">Predvianočn&yacute; čas&nbsp; sme spolu str&aacute;vili na na&scaron;ej skautskej kapustnici. Tento rok ju varili radcovia z&nbsp; 2. oddielu skautov Ke&scaron;u. Na začiatku n&aacute;s milo prekvapila družina Včielok, pod veden&iacute;m Katky a Eug&eacute;nie, ktor&aacute; si pre n&aacute;s pripravila kr&aacute;tky tanček na spestrenie t&yacute;chto spoločn&yacute;ch chv&iacute;ľ. Po chutnej kapustnici a pripomenut&iacute; si niektor&yacute;ch zvykov, ako napr&iacute;klad obl&aacute;tky s medom, zdobenie stromčeka bol pripraven&yacute; aj kr&aacute;tky program s hrami a tvoriv&yacute; k&uacute;tik pre na&scaron;ich najmen&scaron;&iacute;ch. Nezabudli sme ani na každoročn&eacute; obdarov&aacute;vanie sa darčekmi. Najv&auml;č&scaron;&iacute; a najprekvapuj&uacute;cej&scaron;&iacute; darček dostala na&scaron;a zborov&aacute; vodkyňa Veverička, ktorej&nbsp; bolo udelen&eacute; ocenenie Služba skautingu. Taktiež nech&yacute;bala ani fotostena, kde sa mohli družiny spolu odfotiť.</p> Thu, 16 Feb 2017 00:00:00 GMT