Pozvánka na zasadnutie OZ

15.06.2018

P O Z V Á N K A  

V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liesek, ktoré sa uskutoční dňa
22. júna 2018 o 16.00 hod. (piatok)


v zasadačke OcÚ s nasledovným programom:

Viac...

Nedeľa pre rodinu

08.06.2018

Vývoz odpadov

14.06.2018

Najbližší vývoz odpadov prostredníctvom Technických služieb Ružomberok:

27. jún 2018 -  komunálny odpad

28. jún 2018 -  separovaný odpad

11. júl 2018 - komunálny odpad

Vrecia a kuka nádoby so žetónmi je potrebné v deň vývozu vyložiť na dostupné miesta v skorých ranných hodinách.

 

Viac...

O2 športová akadémia Mateja Tótha pre ZŠ s MŠ Liesek

07.05.2018

Pomôžte našej škole získať O2 športovú akadémiu Mateja Tótha.

Hlasovanie: https://www.dobravec.o2.sk/o2-sportova-akademia-mateja-totha/1048

Hlasovať môžete každý deň až do 30. júna 2018, jeden človek môže do konca školského roka prispieť takmer 60 hlasmi.

 

 

Viac...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

29.05.2018

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že dňa

26. júna 2018 (utorok) v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.

bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy na uliciach: Oravická, Močiarna, Hurčák, Pri moste, Michalská časť, Bugaj, Ľ. Jankuľáka, Priečna, Urbárska.

Viac...

Pozvánka na riadne zhromaždenie vlastníkov

05.06.2018

Výbor Urbáru a Lesopasienkového pozemkového spoločenstva Liesek

zvoláva

RIADNE ZHROMAŽDENIE VLASTNÍKOV

podielov pozemkových spoločenstiev, ktoré sa uksutoční dňa 01. júla 2018 (nedeľa) o 16:00 hod (prezentácia už od 15:00 hod) v kultúrnom dome v Liesku.

 

Viac...

Vývoz veľkoobjemového odpadu

10.04.2018

Veľkoobjemový odpad je možné po nahlásení a dohode s pracovníkom obecného úradu uložiť V ZBERNOM DVORE pri moste, smerom ku krížu, v pracovnom čase od 7:30 do 15:30.

Do kontajnera patria odpady, ktoré nie je možné umiestniť do kuka nádoby, napr. kusy nábytku, staré matrace a koberce,...

Do kontajnera sa nevhadzujú druhotné suroviny (železo, sklo, papier, tetrapack, plasty), nebezpečný odpad.


Správa o hodnotení strategického dokumentu "POH Žilinského samosprávneho kraja na roky 2016 - 2020"

08.06.2018

Do správy o hodnotení strategického dokumentu "POH Žilinského samosprávneho kraja na roky 2016 - 2020" je možné nahliadnuťm robiť si z nej odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Liesku, na oddelení podateľne a to v pracovných dňoch od 7:30 do 15:30.

Vyvesené dňa: 08.06.2018

Viac...

Cezhraničné autobusy do Zakopaneho

05.01.2018

Priame autobusové spojenia Suchá Hora - Zakopané - Kuźnice by mali začať premávať od leta budúceho roka. Autobusy budú premávať vo verejnom záujme a zabezpečí ich samospráva Malopoľského vojvodstva, čiže regiónu so sídlom v Krakove, do ktorého patria aj poľské Tatry, Nový Targ a Jablonka (Žywiec a Korbielov už nie - tie su súčasťou Sliezskeho vojvodstva).

Viac...

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

27.02.2018

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

 

Viac...

Štatistické zisťovanie

Zapojenie sa do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM).

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0