Hodina Zeme

24.03.2017

V sobotu, 25. marca 2017 sa uskutoční podujatie Hodina Zeme. Do hodiny Zeme sa zapojí aj naša obec a to zhasnutím osvetlenia na jednu hodinu od 20: 30 do 21:30. Symbolické vypínanie svetiel poukazuje na globálne otepľovanie a potrebu šetrenia energie.

Zber elektroodpadu

23.03.2017

Vo štvrtok, 30. marca 2017 prebehne v obci zber elektroodpadu.

Nepotrebné elektrospotrebiče bude potrebné vyložiť v deň zberu pred rodinný dom.

Viac...

UPOZORNENIE

10.03.2017

V poslednom týždni polícia zaznamenala zvýšený nárast trestných činov krádeží vlámaním do rodinných domov v Trstenej, Liesku, Čimhovej a Hladovke, preto žiada obyvateľov, aby venovali zvýšenú pozornosť pohybu cudzích osôb a vozidiel najmä v podvečernej a večernej dobe a v prípade nadobudnutia  akéhokoľvek podozrenia na podozrivé osoby alebo vozidlá, aby informovali linku 158.

15.03.2017

Viac...

Výzva obce 28.02.2017

Viac...

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

Mimoriadne núdzové opatrenie

17.02.2017

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická č. 17 , 842 13 B r a t i s l a v a

M I M O R I A D N E   N Ú D Z O V É   O P A T R E N I E
 

Na základe § 6 ods. 5 a § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem mimoriadne núdzové opatrenie a s platnosťou a účinnosťou od vyhlásenia a až do odvolania

N A R I A Ď U J E M
 

vlastníkom alebo držiteľom:
1. zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou
2. zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej hydiny


Viac...

17.06.2016

Vývoz odpadov

24.03.2017

Najbližší vývoz odpadov prostredníctvom Technických služieb Ružomberok:

05. apríl 2017 - komunálny odpad

19. apríl 2017 - komunálny odpad

27. apríl 2017 - separovaný odpad

Viac...

Zber použitého oleja z domácností

08.06.2016

Zapojte sa aj vy do zberu použitého kuchynského oleja, ktorý po precedení do čistej PET fľaše odovzdáte na obecnom úrade, kde je umiestnená zberná nádoba. Takýto olej sa ďalej spracuje na výrobu biopaliva. Nesprávne nakladanie s takýmto olejom znečisťuje kanalizáciu a priťahuje hlodavcov. Tiež kŕmenie zvierat nie je vhodné, nakoľko takýto olej obsahuje aj karcinogénne látky vznikajúce pri vyprážaní.

Stačí aj tak málo, aby sme niečo urobili pre seba a životné prostredie.

Viac...

08.06.2016

Evidencia štandardov kvality

Zapojenie sa do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM).

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0