Vývoz odpadov

10.08.2017

Najbližší vývoz odpadov prostredníctvom Technických služieb Ružomberok:

23. august 2017 - komunálny odpad

24. august 2017 - separovaný odpad

06. september 2017 - komunálny odpad

Viac...

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

21.08.2017

P O Z V Á N K A  

V súlade § 13, ods. 4, zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam mimoriadne 
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liesku, ktoré sa uskutoční dňa
23. augusta 2017 o 16.00 hod. (streda)


v zasadačke OcÚ s nasledovným programom:

Viac...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

25.07.2017

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v dňoch

24. augusta 2017 (štvrtok) v čase od 07:30 hod. do 20:30 hod.

25. augusta 2017 (piatok) v čase od 07:30 hod. do 20:30 hod.

bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Viac...

Príloha k oznámeniu o prerušení distribúcie elektriny

Podpísane partnerskej zmluvy

Podpísane partnerskej zmluvy

Obec Liesek spolu so štyrmi partnermi zo slovenskej strany (Obcami Hladovka, Suchá Hora, Mesto Trstená a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená), štyrmi partnermi z poľskej strany Gminami Czarny Dunajec, Mesto Zakopane, Poronin a Kościelisko) a vedúcim partnerom – Mestom Dolný Kubín podpísali partnerskú zmluvu dňa 22.03.2017 na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne. Týmto aktom sa otvoril projekt s názvom „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Viac...

Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu

Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu

Obec Liesek získala finančné prostriedky na realizáciu projektu
„Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“

 

Viac...

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

07.07.2017

Informácie pre voliča


I
Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
- výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

Viac...

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie

21.08.2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií v Liesku:

 

Obec                        

Adresa                                         

Elektronická adresa 

Liesek

Michalská časť 442, 02712 Liesek                

obec@liesek.eu.sk

 

Viac...

Zbierka školských pomôcok

07.07.2017

Zbierku školských pomôcok realizuje SKCH v spolupráci z arcidiecéznymi a diecéznymi charitami, ktoré ponúkli priestory svojich zariadení na vytvorenie zberných miest. Zároveň sa po skončení zbierky budú podieľať na distribúcii pomoci. Darcovia sa môžu zapojiť darovaním nových i použitých, avšak stále funkčných pier, zošitov, pravítok, fixiek, peračníkov, tašiek a iných vecí, ktoré môžu deti pri štúdiu v škole využiť. Vyzbierané predmety budú rozdelené do rodín zo sociálne slabších pomerov a deťom z charitných detských domovov.

Školské pomôcky môžete odovzdať aj na obecnom úrade, ktorý zabezpečí ich doručenie SKCH.

13.06.2017

Viac...

17.06.2016
08.06.2016

Evidencia štandardov kvality

Zapojenie sa do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM).

Stopline.sk : zobraz stránku projektu

Pomoc.sk : zobraz stránku projektu

Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

JASPI

katasterportal.sk

cestaokolotatier.eu

portal.gov.sk

Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie

Správca obsahu: Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek, tel.: +421 43 5384 220, fax: +421 43 5384 227, e-mail: info@liesek.eu.sk.
Technický prevádzkovateľ: www.dsolutions.sk, tel.: +421 902 266 562, e-mail: info@dsolutions.sk.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid RSS 2.0